EnduRoll Sports related products and accessories

Triathlon Charzykowy – dystans 28,25km

 

Regulamin

1.         CEL:

 • Promocja Gminy Chojnice
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2.         Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Marbruk Sp. z o.o.
 • KS Tri Tour
 • Gmina Chojnice

3.         Termin, dystans, trasa

 • Zawody odbędą się w dniu 16 czerwca 2017r.,
 • Start zawodów: godz. 8:00
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Charzykowskim
 • Meta zlokalizowana jest przy plaży w Charzykowach, nad Jeziorem Charzykowskim, 200m od linii startu
 • I część zawodów: pływanie 475m (Jezioro Charzykowskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 22,5min)
 • II część zawodów: rower 22,5km (1 pętla). Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 1h15min.
 • III część zawodów: bieg 5,275km (1 pętla). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 2h.

4.         Opłaty startowe:

-Do 31.07.2017 - 90 zł

-Do 30.09.2017 - 119 zł
-Do 30.11.2017 – 139 zł
-Do 01.01.2018 – 159 zł

-Do 31.03.2018 – 179 zł

- Do 31.05.2018 – 199 zł


<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

-dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.           

Konto, na które należy dokonywać wpłat:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.

 • Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu opłaty wpisowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi.
 •  
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
 •  
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
 •  
 • W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.
 •  
 • Pakiet można przepisać tylko raz

 

5.         Klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna kobiet
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:  18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

 

6.         Nagrody:

 • Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej lub kategorii wiekowej w kategorii mężczyzn lub kobiet otrzymują statuetki
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
 • Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia

7.         Warunki uczestnictwa:

 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 16.06.2017r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
 • Nie ma możliwości odsprzedaży pakietu innej osobie, a zidentyfikowany przypadek startu zawodnika na odkupionym pakiecie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Charzykowy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Charzykowy, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 • Odbiór pakietu przez osobę trzecią w imieniu zawodnika upoważnia do odbioru tylko materiałów promocyjnych na podstawie dostarczonego upoważnienia , do odbioru czipa upoważniony jest tylko zawodnik zobowiązany do podpisania karty.
 •  
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2018r.

8.         Zgłoszenia, Lista startowa

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathloncharzykowy.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników - 350 osób.

9.         Wyniki

10.     Uwagi końcowe

 • Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
  • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  • Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.

 

 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu, regulaminu cyklu Tri Tour i niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska
 • Odbiór statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
 • Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@tritour.com.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora

 

 

Triathlon Charzykowy – dystans 56,5km

 

Regulamin

1.         CEL:

 • Promocja Gminy Chojnice
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2.         Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Marbruk Sp. z o.o.
 • KS Tri Tour
 • Gmina Chojnice

3.         Termin, dystans, trasa

 • Zawody odbędą się w dniu 17 czerwca 2018r.,
 • Start zawodów: godz. 11.00
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Charzykowskim
 • Meta zlokalizowana jest przy plaży w Charzykowach, nad Jeziorem Charzykowskim, 200m od linii startu
 • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Charzykowskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min)
 • II część zawodów: rower 45km (1 pętla). Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
 • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 5h.

4.         Opłaty startowe:

-Do 31.07.2017 - 159 zł
-Do 30.09.2017 - 209 zł
-Do 30.11.2017 – 259 zł
-Do 01.01.2018 – 309 zł

-Do 31.03.2018 – 359 zł

- Do 31.05.2018 – 409 zł

 

-dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.           

Konto, na które należy dokonywać wpłat:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.

 • Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu opłaty wpisowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
 •  
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
 •  
 • W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.
 • Pakiet można przepisać tylko raz

5.         Klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna kobiet
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:  18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

6.         Nagrody:

 • Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej lub kategorii wiekowej w kategorii mężczyzn lub kobiet otrzymują statuetki
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
 • Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia.
 • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – statuetka jest cedowana na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej

7.         Warunki uczestnictwa:

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 17.06.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Nie ma możliwości odsprzedaży pakietu innej osobie, a zidentyfikowany przypadek startu zawodnika na odkupionym pakiecie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Charzykowy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Charzykowy, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Odbiór pakietu przez osobę trzecią w imieniu zawodnika upoważnia do odbioru tylko materiałów promocyjnych na podstawie dostarczonego upoważnienia , do odbioru chipa upoważniony jest tylko zawodnik upoważniony do podpisania karty.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 Maja 2018r.

8.         Zgłoszenia, Lista startowa

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathloncharzykowy.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników - 500 osób.

9.         Wyniki

10.     Uwagi końcowe

 • Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kask rowerowy
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu oraz regulaminu cyklu Tri Tour i niniejszego regulaminu
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska
 • Odbiór statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
 • Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@tritour.com.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
  • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  • Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora

 

Triathlon Charzykowy – dystans 112,99km

 

Regulamin

1.         CEL:

 • Promocja Gminy Chojnice
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2.         Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Marbruk Sp. Z o.o.
 • KS Tri Tour
 • Gmina Chojnice

3.         Termin, dystans, trasa

 • Zawody odbędą się w dniu 16 czerwca 2018r.,
 • Start zawodów: godz. 11.00
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Charzykowskim
 • Meta zlokalizowana jest przy plaży w Charzykowach, nad Jeziorem Charzykowskim, 200m od linii startu
 • I część zawodów: pływanie 1900m (Jezioro Charzykowskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 90min)
 • II część zawodów: rower 90km (2 pętle po 45km). Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 5h.
 • III część zawodów: bieg 21,095km (4 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 8h.

4.         Opłaty startowe:

-Do 31.07.2017 - 209 zł
-Do 30.09.2017 - 259 zł
-Do 30.11.2017 – 309 zł
-Do 01.01.2018 – 359 zł

- Do 31.03.2018 – 409 zł

- Do 31.05.2018 – 459 zł


-dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.           

Konto, na które należy dokonywać wpłat:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.

 • Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu opłaty wpisowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
 •  
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
 •  
 • W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.
 • Pakiet można przepisać tylko raz

5.         Klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna kobiet
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:  18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

6.         Nagrody:

 • Zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej lub kategorii wiekowej w kategorii mężczyzn lub kobiet otrzymują statuetki
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
 • Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia

7.         Warunki uczestnictwa:

 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 16.06.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
 • Nie ma możliwości odsprzedaży pakietu innej osobie, a zidentyfikowany przypadek startu zawodnika na odkupionym pakiecie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Charzykowy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Charzykowy, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 • Odbiór pakietu przez osobę trzecią w imieniu zawodnika upoważnia do odbioru tylko materiałów promocyjnych na podstawie dostarczonego upoważnienia , do odbioru czipa upoważniony jest tylko zawodnik zobowiązany do podpisania karty.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 Grudnia 2018r.

8.         Zgłoszenia, Lista startowa

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathloncharzykowy.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników - 250 osób.

9.         Wyniki

10.     Uwagi końcowe

 • Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu, regulaminu cyklu Tri Tour i niniejszego regulaminu
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska
 • Odbiór statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia n
 • Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@tritour.com.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
  • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  • Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.